Wykłady

Wykłady z przepisów ruchu drogowego – Komorów – Pruszków

Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w wykładach z przepisów ruchu drogowego. Obowiązkowe są wyłącznie zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Po uzyskaniu numeru PKK można od razu zapisywać się na egzamin państwowy z teorii. Osoba, która uzyska pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć teoretycznych oraz z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego.